1
Bằng Lopez, Allan B.
Xuất bản năm Philippine Star (1997)
Bài viết