1
Bằng Tan, Belle Marie
Xuất bản năm Philippine Star (2002)
Bài viết