1
Bằng Cristobal, Adrian
Xuất bản năm Manila Times (2001)
Bài viết