1
Xuất bản năm Philippine Panorama (2018)
Bài viết
2
Bằng Coroza, Michael M.
Xuất bản năm Liwayway (2017)
Bài viết
3
Bằng Coroza, Michael M.
Xuất bản năm Liwayway (2017)
Bài viết
4
Bằng Coroza, Michael M.
Xuất bản năm Liwayway (2016)
Bài viết
5
Bằng Coroza, Michael M.
Xuất bản năm Liwayway (2016)
Bài viết
6
Bằng Coroza, Michael M.
Xuất bản năm Liwayway (2016)
Bài viết
7
Bằng Coroza, Michael M.
Xuất bản năm Liwayway (2016)
Bài viết
8
Bằng Oiga, Jacky Lynne A.
Xuất bản năm Philippine Panorama (2016)
Bài viết
9
Được phát hành 2016
Sách
10
Bằng Coroza, Michael M.
Xuất bản năm Liwayway (2015)
Bài viết