1
Bằng Kasingsing, Mel Patrick
Xuất bản năm BluPrint (2017)
Bài viết
2
3
Bằng Kasingsing, Mel Patrick
Xuất bản năm BluPrint (2017)
Bài viết
4
Xuất bản năm Philippine Star (2015)
Bài viết
5
Xuất bản năm Philippine Star (2015)
Bài viết
6
Bằng Vivas, Celso P.
Được phát hành 2014
Sách
7
Bằng Abiog, Paula Bianca
Xuất bản năm Smart Parenting (2013)
Bài viết
8
Bằng Sarian, Zac B.
Xuất bản năm Philippine Panorama (2013)
Bài viết
9
Bằng Ash, Caroline
Được phát hành 2012
Sách
10
Được phát hành 2012
Sách