1
Bằng DaVanzo, Julie.
Được phát hành 1984
Sách
2
Bằng Phillips, Kenneth E.
Được phát hành 1977
Sách
3
Bằng Morrison, Peter A.
Được phát hành 1977
Sách
4
Bằng Perry, Wayne D.
Được phát hành 1976
Sách
5
6
Bằng Butz, William P.
Được phát hành 1976
Sách
7
8
Bằng Morrison, Peter A.
Được phát hành 1976
Sách
9
Bằng De Tray, Dennis N.
Được phát hành 1975
Sách
10
Bằng Da Vanzo, Julie
Được phát hành 1975
Sách