1
Bằng Sison, Jose Maria 1939-
Được phát hành 2013
Sách
2
Bằng Aguilar, Mila D. 1949-
Được phát hành 1995
Sách
3
Được phát hành 1989
Sách
4
Được phát hành 1988
Sách
5
Bằng Montana, Jason
Được phát hành 1987
Sách
6
7
Sách
8
Sách
9
Sách
10
Chương của sách