1
Bằng Miyazaki Toten 1870-1922
Được phát hành 1982
Sách
2
Bằng Rankin, Mary Backus
Được phát hành 1971
Sách