1
Bằng Thompson, James Matthew 1876-1956.
Được phát hành 1988
Sách
2
Bằng Miyazaki Toten 1870-1922
Được phát hành 1982
Sách
3
Bằng Weber, Gerda
Được phát hành 1980
Sách
4
Bằng Porter, Cathy
Được phát hành 1980
Sách
5
Bằng Ali, Tariq
Được phát hành 1980
Sách
6
Bằng Starikov, Sergei
Được phát hành 1978
Sách
7
Bằng Rankin, Mary Backus
Được phát hành 1971
Sách
8
Bằng Hsueh, Chun-tu 1922-
Được phát hành 1971
Sách
9
Bằng Serge, Victor 1890-1947
Được phát hành 1967
Sách
10
Bằng Lunacharsii , Anatoly Vasilievich 1875-1933
Được phát hành 1967
Sách