1
Bằng Rizal, Jose 1861-1896.
Được phát hành 2011
Sách