1
Bằng Macarubbo, Prince Wilson A.
Xuất bản năm Philippiniana Sacra (2019)
Bài viết