1
Bằng Abunda, Boy
Xuất bản năm Philippine Star (2019)
Bài viết
2
Bằng Pilar, Santiago Albano
Được phát hành 2017
Sách
3
Bằng Pamaran, Maan D'Asis
Xuất bản năm Sunday Times Magazine (2016)
Bài viết
4
Bằng Oiga, Jacky Lynne A.
Xuất bản năm Manila Bulletin (2016)
Bài viết
5
Bằng Cañete, Reuben Ramas
Xuất bản năm Lifestyleasia (2015)
Bài viết
6
7
Bằng Mañalac, Shiela
Xuất bản năm Sunday Times Magazine (2014)
Bài viết
8
9
Bằng Pilar, Santiago Albano
Được phát hành 2014
Sách
10
Bằng Cañete, Reuben Ramas
Xuất bản năm Lifestyleasia (2013)
Bài viết