1
Bằng Reyes, Raymund P.
Xuất bản năm Philippine Graphic (2017)
Bài viết
2
Bằng Ybañez, John Tam.
Xuất bản năm Bisaya (2015)
Bài viết
3
Bằng Baterna, Marcelo
Xuất bản năm Bisaya (2015)
Bài viết
4
Bằng Lariosa, Ernesto D.
Xuất bản năm Bisaya (2015)
Bài viết
5
Bằng Batausa, Mario C.
Xuất bản năm Bisaya (2015)
Bài viết
6
Bằng Sumagang, Emeterio S.
Xuất bản năm Bisaya (2015)
Bài viết
7
Bằng Limpangog, Jose Al.
Xuất bản năm Bisaya (2015)
Bài viết
8
Bằng Libre, Eric S.B.
Xuất bản năm Bisaya (2015)
Bài viết
9
Bằng Siasar, Julian Y., Jr.
Xuất bản năm Bisaya (2015)
Bài viết
10
Bằng Baterna, Marcelo
Xuất bản năm Bisaya (2015)
Bài viết