1
Bằng Ampil, Angel L.
Xuất bản năm Animal Scene (2018)
Bài viết
2
Bằng Bobis, Charlene F.
Xuất bản năm Animal Scene (2017)
Bài viết
3
Bằng Tiemsin, Toni
Xuất bản năm Philippine Panorama (2017)
Bài viết
4
Bằng De Los Reyes, Joselito D.
Xuất bản năm Philippine Graphic (2017)
Bài viết
5
Bằng De Los Reyes, Joselito D.
Xuất bản năm Philippine Graphic (2017)
Bài viết
6
Bằng Sangco, AC
Xuất bản năm Mega (2016)
Bài viết
7
Bằng Sangco, AC
Xuất bản năm Mega (2016)
Bài viết
8
Bằng Laureta, Isabelle
Xuất bản năm Philippine Panorama (2016)
Bài viết
9
Bằng Ahn, Tony
Xuất bản năm Philippine Graphic (2016)
Bài viết
10