1
Bằng Leyco, Chino S.
Xuất bản năm Manila Bulletin (2021)
Bài viết
2
Bằng Magkilat, Bernie Cahiles
Xuất bản năm Manila Bulletin (2021)
Bài viết
3
Bằng Rosario, Ben R.
Xuất bản năm Manila Bulletin (2021)
Bài viết
4
Xuất bản năm Philippine Star (2021)
Bài viết
5
Bằng Caraballo, Mayvelin U.
Xuất bản năm Manila Times (2021)
Bài viết
6
Xuất bản năm Manila Bulletin (2021)
Bài viết
7
Bằng Punay, Edu
Xuất bản năm Philippine Star (2021)
Bài viết
8
Bằng Leyco, Chino S.
Xuất bản năm Manila Bulletin (2021)
Bài viết
9
Bằng Porcalla, Delon
Xuất bản năm Philippine Star (2021)
Bài viết
10
Bằng Rosario, Ben R.
Xuất bản năm Manila Bulletin (2021)
Bài viết