1
2
Bằng Marrinan, Michael
Được phát hành 2009
Sách
3
Được phát hành 1999
Sách
4
Bằng Aronson, Marc
Được phát hành 1998
Sách
5
Bằng Golan, Romy
Được phát hành 1995
Sách
6
Bằng Lucey, Michael 1960-
Được phát hành 1995
Sách
7
Bằng Erlande-Brandenburg, Alain
Được phát hành 1994
Sách
9
Bằng McCormick, John 1938-
Được phát hành 1993
Sách
10
Bằng Bourdieu, Pierre 1930-2002.
Được phát hành 1993
Sách