1
Bằng Quezon, Manuel L.
Được phát hành 1991
Sách
2
Bằng Mercado, Orlando S.
Được phát hành 1990
Sách
3
Bằng Mercado, Orlando S.
Được phát hành 1990
Sách
4
Bằng Mitra, Ramon V.
Được phát hành 1990
Sách
5
Bằng Mitra, Ramon V.
Được phát hành 1990
Sách
6
Bằng Mitra, Ramon V.
Được phát hành 1990
Sách
8
Bằng Osmena, John H.
Được phát hành 1990
Sách
9
Bằng Paterno, Vicente T.
Được phát hành 1990
Sách
10
Bằng Pilcher, John
Được phát hành 1990
Sách