1
Bằng Mateo, Janvic
Xuất bản năm Philippine Star (2020)
Bài viết
2
Xuất bản năm Town & Country (2016)
Bài viết
3
Bằng Cruz, Josephine
Xuất bản năm Sunday Times Magazine (2014)
Bài viết
4
5
6
Bằng Gozon,Serafin Candido Jr., O.
Được phát hành 2013
Luận văn Sách
7
8
Bằng Payumo, Regina Filamor
Xuất bản năm Smart Parenting (2011)
Bài viết
9
Bằng Franco, Bernie V.
Xuất bản năm Workingmom (2011)
Bài viết
10
Bằng Villanueva, Marichu
Xuất bản năm Philippine Star (2010)
Bài viết