1
Bằng Cooper, James Fenimore 1789-1851.
Được phát hành 1985
Sách