1
Bằng SoRelle, James M
Được phát hành 2017
Sách
2
Bằng Roberts, Cokie.
Được phát hành 2004
Sách
3
Bằng Roberts, Cokie.
Được phát hành 2004
Sách
4
Được phát hành 2000
Sách
5
Được phát hành 1997
Sách
6
Bằng Vaughan, Alden T. 1929-
Được phát hành 1995
Sách
7
Bằng Cooper, James Fenimore 1789-1851.
Được phát hành 1985
Sách
8
Được phát hành 1978
Sách
9
10
Bằng Woodman, Paul 1934-
Được phát hành 1970
Sách