1
Bằng Hariot, Thomas 1560-1621
Được phát hành 1966
Sách
2
Bằng Bland, Edward d. 1653
Được phát hành 1966
Sách
3
Bằng Lederer, John
Được phát hành 1966
Sách