3
Bằng Macapagal, Jed
Xuất bản năm Malaya Business Insight (2018)
Bài viết
4
Bằng Awan, Hammad Hussain
Được phát hành 2018
Sách
6
Bằng Ampil, Angel L.
Xuất bản năm Animal Scene (2017)
Bài viết
10
Bằng Ji, Zhen-Gang
Được phát hành 2017
Sách