1
2
3
Bằng Teodoro, Noel V.
Xuất bản năm Social Science Diliman (2016)
Bài viết
5
Bằng Schuck, Caroline
Được phát hành 2011
Sách
6
7
Bằng Connolly, Brid
Được phát hành 2008
Sách
8
9
10