1
Bằng Baron, Gabriela
Xuất bản năm Manila Bulletin (2020)
Bài viết
2
Bằng Rosario, Ben R.
Xuất bản năm Manila Bulletin (2019)
Bài viết
3
Xuất bản năm Manila Standard (2018)
Bài viết
4
Xuất bản năm Daily Tribune (2018)
Bài viết
5
Bằng Lopez, J. P.
Xuất bản năm Malaya Business Insight (2018)
Bài viết
6
Xuất bản năm Cruising (2016)
Bài viết
7
Được phát hành 2016
Sách
8
Xuất bản năm Philippine Panorama (2014)
Bài viết
9
Được phát hành 2014
Sách
10
Được phát hành 2013
Sách