11
Bằng Olson, Alison Gilbert
Được phát hành 1970
Sách
12
13
Bằng Gipson, Lawrence Henry 1880-
Được phát hành 1969
Sách
14
Bằng Edmonds, Walter Dumaux 1903-
Được phát hành 1968
Sách
15
Bằng Wright, Louis Booker 1899-
Được phát hành 1968
Sách
16
Bằng Wright, Louis Booker 1899-
Được phát hành 1965
Sách
17
Bằng Ver Steeg, Clarence Lester 1922-
Được phát hành 1964
Sách
18
Bằng Bridenbaugh, Carl
Được phát hành 1964
Sách
19
Bằng Horgan, Paul 1903-1995
Được phát hành 1963
Sách
20
Bằng Nettels, Curtis Putnam
Được phát hành 1963
Sách