31
Bằng Serge, Victor 1890-1947
Được phát hành 1967
Sách
32
Bằng Lunacharsii , Anatoly Vasilievich 1875-1933
Được phát hành 1967
Sách
33
Bằng Lasswell, Harold Dwight 1902-
Được phát hành 1966
Sách
34
Bằng Lasswell, Harold Dwight 1902-
Được phát hành 1965
Sách
35
Bằng Haimson, Leopold H
Được phát hành 1955
Sách
36
Sách
37
Sách
38
Sách
39
Sách
40
Sách