41
Bằng Wrong, George McKinnon 1860-1948
Được phát hành 1921
Sách
42
Bằng Andrews, Charles McLean 1863-1943.
Được phát hành 1912
Sách
43
Bằng Lodge, Henry Cabot 1850-1924
Được phát hành 1909
Sách
44
Bằng Fiske, John 1842-1901
Được phát hành 1902
Sách
45
Bằng MacDonald, William 1863-
Được phát hành 1899
Sách
46
Bằng Fiske, John 1842-1901
Được phát hành 1899
Sách
47
Bằng Fiske, John 1842-1901.
Được phát hành 1897
Sách
48
Bằng Doyle, John Andrew 1844-1907
Được phát hành 1889
Sách
49
50
Bằng Lodge, Henry Cabot 1850-1924
Được phát hành 1881
Sách