1
Bằng Bebey, Francis.
Được phát hành 1975
Sách
2
Bằng Shakespeare, William 1564-1616.
Được phát hành 1971
Sách
3
Bằng Bennett, Josephine Waters
Được phát hành 1966
Sách
4
Bằng Bennett, Josephine Waters
Được phát hành 1954
Sách
5
Bằng Bennett, Josephine Waters
Được phát hành 1942
Sách