1
Bằng Bernardo, Romeo
Được phát hành 2019
Sách
2
3
Bằng Bernardo, Romeo L.
Xuất bản năm Philippine Daily Inquirer (2004)
Bài viết
4
Bằng Bernardo, Romeo L.
Xuất bản năm Philippine Daily Inquirer (2002)
Bài viết
5
Bằng Bernardo, Romeo
Được phát hành 1999
Sách