1
Bằng Capino, Diosdado G.
Được phát hành 1968
Sách
2
Bằng Capino, Diosdado G.
Được phát hành 1965
Sách
3
Bằng Capino, Diosdado G.
Được phát hành 1965
Chương của sách
4
Bằng Capino, Diosdado G.
Được phát hành 1965
Chương của sách
5
Bằng Capino, Diosdado G.
Được phát hành 1965
Chương của sách
6
Bằng Capino, Diosdado G.
Được phát hành 1965
Chương của sách
7
Bằng Capino, Diosdado G.
Được phát hành 1965
Chương của sách
8
Bằng Capno, Diosdado G.
Được phát hành 1964
Sách
9
Bằng Buenaflor, Virginia M.
Được phát hành 1962
Sách
10
Bằng Capino, Diosdado G.
Được phát hành 1962
Sách