2
Bằng Nakano, Kōji 1925-2004
Được phát hành 2018
Sách
3
Bằng Miyamoto, Masao M.D. 1948-
Được phát hành 1995
Sách
4
Bằng Tawara, Machi 1962-
Được phát hành 1989
Sách
5