1
Bằng Castro, Fidel 1927-
Được phát hành 2006
Sách
2
Bằng Castro, Fidel 1927-
Được phát hành 1989
Sách
3
4
Bằng Castro, Fidel 1927-
Được phát hành 1984
Sách
5
Bằng Castro, Fidel 1927-
Được phát hành 1983
Sách
6
Bằng Castro, Fidel 1927-
Được phát hành 1981
Sách
7
Bằng Castro, Fidel 1927-
Được phát hành 1981
Sách
8
Bằng Castro, Fidel 1927-
Được phát hành 1972
Sách
9
Bằng Castro, Fidel 1927-
Được phát hành 1969
Sách
10
Được phát hành 1968
Sách