1
Bằng Cavanaugh, John C., Blanchard-Fields, Fredda
Được phát hành 2019
Sách
2
Bằng Kail, Robert V., Cavanaugh, John C.
Được phát hành 2019
Sách
3
Bằng Kail, Robert V., Cavanaugh, John C.
Được phát hành 2016
Sách
4
Bằng Cavanaugh, John C., Blanchard-Fields, Fredda.
Được phát hành 2015
Sách
5
Bằng Cavanaugh, John C.
Được phát hành 2011
Sách
6
Bằng Ateah Christine A., Kail, Robert V., Cavanaugh, John C.
Được phát hành 2009
Sách
7
Bằng Cavanaugh, John C.
Được phát hành 2006
Sách
8
Bằng Kail, Robert V.
Được phát hành 1996
Sách
9
Bằng Cavanaugh, John C.
Được phát hành 1993
Sách
10
Bằng Cavanaugh, John C.
Được phát hành 1990
Sách