2
Bằng Choudhury, Masudul Alam 1948-
Được phát hành 1986
Sách