1
Được phát hành 2014
Sách
2
Bằng Flores, Patrick D., De la Paz, Cecilia Sta. Maria
Được phát hành 2000
Sách
3
Bằng Flores, Patrick D.
Được phát hành 1997
Sách