1
Bằng Enriquez, Mike
Được phát hành 2015
Bộ dụng cụ
2
Được phát hành 2007
Bộ dụng cụ
3
Được phát hành 2006
Bộ dụng cụ
4
Bằng Enriquez, Mike
Xuất bản năm Kabayan (1999)
Bài viết
5
Bằng Enriquez, Mike
Xuất bản năm Kabayan (1999)
Bài viết