1
Bằng Falcao, Edgard de Cerqueira 1904-
Được phát hành 1955
Sách