2
3
Bằng Festin, Gemy Lito L.
Được phát hành 2015
Sách
5
Bằng Tan, Ferdinand A., Festin, Gemy Lito L.
Được phát hành 2013
Sách
7
8