1
Bằng Askeland, Donald R.
Được phát hành 2012
Sách
2
Bằng Askeland, Donald R.
Được phát hành 2011
Sách
3
Bằng Askeland, Donald R., Fulay, Pradeep
Được phát hành 2011
Sách
4
Bằng Fulay, Pradeep P. 1960-
Được phát hành 2010
Sách
5
Bằng Askeland, Donald R.
Được phát hành 2009
Sách