1
Bằng Garcia, Eddie
Xuất bản năm Philippine Daily Inquirer (2006)
Bài viết
2
Được phát hành 2003
Visual Material
3
Được phát hành 2003
Visual Material
4
Được phát hành 2002
Visual Material
5
Được phát hành 2001
Visual Material
6
Được phát hành 1990
Visual Material
7
Được phát hành 1987
Visual Material
8
Được phát hành 1986
Visual Material
9
Được phát hành 1983
Visual Material
10
Được phát hành 1983
Visual Material