1
Bằng Hirsch, E. D. 1928-
Được phát hành 2002
Sách
2
Được phát hành 1989
Sách
3
Bằng Hirsch, E. D. 1928-
Được phát hành 1988
Sách
4
Bằng Hirsch, E. D. 1928-
Được phát hành 1987
Sách