1
Bằng Krinsky, Carol Herselle
Được phát hành 1996
Sách