1
Bằng Lajtha, László
Được phát hành 1979
Âm thanh Chương của sách