1
Được phát hành 2015
Sách
2
Bằng Lemish, Dafna 1951-
Được phát hành 2015
Sách
3
Bằng Lemish, Dafna 1951-
Được phát hành 2010
Sách