1
Bằng Macalma, Deo
Được phát hành 2015
Bộ dụng cụ
2
Bằng Macalma, Deo
Xuất bản năm Kabayan (2002)
Bài viết
3
4
Bằng Macalma, Deo
Xuất bản năm Kabayan (2001)
Bài viết
5
6
Bằng Macalma, Deo
Xuất bản năm Manila Times (2001)
Bài viết
7
Bằng Macalma, Deo
Xuất bản năm Manila Times (2001)
Bài viết
8
9
Bằng Macalma, Deo
Xuất bản năm Manila Times (2000)
Bài viết