1
Bằng Martin, Bill 1916-
Được phát hành 2000
Sách
2
Bằng Martin, Bill 1916-
Được phát hành 1992
Sách
3
Bằng Martin, Bill 1916-2004
Được phát hành 1972
Sách