1
Bằng Mayer, Thomas 1927-
Được phát hành 1998
Sách
2
Bằng Mayer, Thomas 1927-
Được phát hành 1996
Sách
3
Bằng Mayer, Thomas 1927-
Được phát hành 1995
Sách
4
Bằng Mayer, Thomas 1927-
Được phát hành 1990
Sách
5
Được phát hành 1990
Sách
6
Bằng Mayer, Thomas 1927-
Được phát hành 1987
Sách
7
Bằng Mayer, Thomas 1927-
Được phát hành 1981
Sách
8
Bằng Mayer, Thomas 1927-
Được phát hành 1978
Sách