1
Được phát hành 2001
Sách
2
Bằng Muramatsu, Michio 1940-
Được phát hành 1997
Sách