1
Bằng Fabozzi, Frank J., Neave, Edwin H., Zhou, Guofu
Được phát hành 2012
Sách
2
Bằng Neave, Edwin H.
Được phát hành 1998
Sách
3
Bằng Neave, Edwin H.
Được phát hành 1981
Sách