1
Bằng Neustadt, Richard N.
Được phát hành 1986
Sách